• +40-249-485.020
  • primariacrampoiaolt@yahoo.com
  • Secretar

    Primaria Crimpoia

    Nume: Stancu

    Prenume: ANAMARIA

    Data nasterii: 12.10.1978

    Studii:

    • 2000 - 2004 - Facultatea de Drept in cadrul Universitatii Spiru Haret

    Experienta:

    • 01.09.1998 - 31.08.1999 - Scoala Crimpoia, Invatator
    • 01.09.2003 - 23.07.2006 - Scoala Ghimpeteni
    • Prezent - Secretar Primarie Crimpoia

    Atribuţiile secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
    (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în
    condiţiile legii, următoarele atribuţii:
    a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile
    primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local,
    respectiv ale consiliului judeţean, după caz;
    b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
    c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi
    primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi
    prefect;
    d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi
    a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor
    preşedintelui consiliului judeţean;
    e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi
    persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
    f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi
    efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal
    al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor
    consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
    g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului
    judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
    h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu
    privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005,
    cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de
    dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul
    căreia funcţionează;
    i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor
    probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale
    consiliului judeţean;
    j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local,
    respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni;
    k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de
    şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al
    acestuia;
    l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau,
    după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare
    pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;
    m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea
    şi ştampilarea acestora;
    n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv
    ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se
    încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după
    caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute
    sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
    o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii
    administrativ-teritoriale;
    p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de
    consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean,
    după caz.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
    finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la
    art. 147 alin. (1) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al
    unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de
    credite pentru activităţile curente.
    (3) Secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii
    administrativ-teritoriale a municipiului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii
    succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate
    imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:
    a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul
    a survenit în localitatea de domiciliu;
    b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi
    administrativ-teritoriale;
    c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă teritorială
    se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării
    înregistrării sistematice.
    (4) Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde:
    a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
    b) data decesului, în format zi, lună, an;
    c) data naşterii, în format zi, lună, an;
    d) ultimul domiciliu al defunctului;
    e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după
    caz, în registrul agricol;
    f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face
    citarea.
    (5) Atribuţia prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe persoane
    care exercită atribuţii delegate de ofiţer de stare civilă, prin dispoziţia primarului la
    propunerea secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
    (6) Primarul urmăreşte îndeplinirea acestei atribuţii de către secretarul general al
    comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a
    municipiului sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat, în condiţiile alin. (5).
    (7) Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (3) atrage sancţionarea disciplinară şi
    contravenţională a persoanei responsabile.
    (8) Secretarii generali ai comunelor şi cei ai oraşelor unde nu funcţionează birouri ale
    notarilor publici îndeplinesc, la cererea părţilor, următoarele acte notariale:
    a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de
    către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a
    beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;
    b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub
    semnătură privată.
     

    Declaratii de avere
    Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire
    CITESTE MAI MULT
    Declaratii de interese
    Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire
    CITESTE MAI MULT

    TOP