• +40-249-485.020
 • primariacrampoiaolt@yahoo.com
 • Primar

  "In calitate de primar al comunei, adresez un sincer bun venit tuturor celor care ati accesat acest site, in numele comunitatii acestei comune, administratiei publice locale si al meu personal. Ne dorim ca pe aceasta cale sa venim in sprijinul cetatenilor, oferindu-le dreptul la informatia produsa si gestionata de administratia publica locala si, in acelasi timp, sa fim o fereastra deschisa permanent tuturor celor ce vor sa cunoasca comuna si pe oamenii acestor locuri."

  Nume: Mirea

  Prenume: Ionel

  Data nasterii: 02.07.1967

  EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
  • 1989-1991 Agent asigurari ADAS
  • 1991-1994 Inspector daune ASIROM
  • 1995-1997 Inspector asigurari ASIROM
  • 1997-1998 Director Adjunct ASIROM
  • 1999-2011 Director General / Director Vanzari al Sucursalei ASIROM Olt
  • 2011-2012 Consilier ASIROM Bucuresti / Director General SC Dinamic Prodcom SRL
  • iulie 2012 - 25.02.2019 PRIMAR al Comunei Crâmpoia
  • 11.03.2019- 27.10.2020 Administrator public
  • 28.10.2020 PRIMAR al Comunei Crâmpoia


  EDUCAŢIE ŞI FORMARE

  • 1991-1996 Facultatea de Drept Bucuresti - Universitatea Titu Maiorescu
  • Manager proiect - Certificat de absolvire
  • Specialist in domeniul sanatatii si securitatii in munca - Certificat de absolvire
  • Formator - Certificat de absolvire
   

  Limbi straine: 

  • franceza
  • engleza

   


  ART. 155
  Atribuţiile primarului

  (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
  a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
  b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
  c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
  d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
  e) alte atribuţii stabilite prin lege.
  (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
  a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură
  funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
  b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi
  a recensământului;
  c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.
  (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
  a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea
  economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe
  pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;
  b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea
  şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
  c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
  d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea
  economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul
  unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
  (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
  a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
  b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a
  exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele
  prevăzute de lege;
  c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile
  legii;
  d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de
  titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
  e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a
  contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului
  secundar.
  (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
  a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului
  de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de
  utilitate publică de interes local;
  b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din
  domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7);
  d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului
  furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7), precum şi a
  bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
  e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor
  de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din
  cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor
  publice de interes local;
  f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării
  consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
  g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte
  normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din
  punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;
  h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile
  angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei
  mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
  (6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire
  obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr.
  135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  (7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu
  serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale
  administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile
  administraţiei publice locale şi judeţene.
  (8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor
  publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit
  procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile
  părţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.

  ART. 156
  Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului
  (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor
  ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea
  alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin
  lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în
  municipiul în care a fost ales.
  (2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul
  conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de
  specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă
  sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

  ART. 157
  Delegarea atribuţiilor
  (1) Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte
  acte normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de
  specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor
  publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.
  (2) Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele
  exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate
  avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de
  atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile.
  (3) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) exercită pe
  perioada delegării atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este
  interzisă subdelegarea atribuţiilor.
  (4) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) răspunde civil,
  administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în
  exercitarea acestor atribuţii.

  Declaratii de avere
  Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire
  CITESTE MAI MULT
  Declaratii de interese
  Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire
  CITESTE MAI MULT

  TOP